Private Cloud 3

Từ 27.000.000 mỗi 1 tháng

Private Cloud 

  • CPU: 64 core
  • RAM: 128 GB
  • SSD: 2TB
  • Băng thông: 500Mbps/VM
  • IP Public: 05 IP
  • Không giới hạn VM
  • Hypervisor: KVM
  • VPC: Free
  • Support: 247
Clear