Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 1

Từ: 2.700.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 2

Từ: 3.600.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 3

Từ: 4.950.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 4

Từ: 2.400.000  mỗi năm

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 5

Từ: 7.350.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 6

Từ: 12.300.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 7

Từ: 15.000.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 8

Từ: 24.900.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

GPU Cloud Server 1

Từ: 26.100.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

GPU Cloud Server 3

Từ: 42.480.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

GPU Cloud Server 4

Từ: 76.440.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Mua bổ sung CPU

Từ: 300.000  mỗi 3 tháng