Bổ sung 01U không gian tại Viettel IDC

Từ 750.000  mỗi 3 tháng

Thuê bổ sung thêm block 01U không gian máy chủ với các máy chủ lớn hơn 1U

Clear