Showing all 10 results

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2.990.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3.990.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1.700.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2.150.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 1

Từ 1.800.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 2

Từ 2.200.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 3

Từ 2.750.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 4

Từ 3.350.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

Từ 6.234.000,0 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 6

Từ 9.456.000,0 mỗi 1 tháng