Bổ sung 01 IP tĩnh tại FPT

Từ 450.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn này cần được mua bổ sung khi khách hàng cần sử dụng thêm địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ

Clear