Tesla V100 GPU Cloud Server 4

Từ 46.092.000,0 mỗi 1 tháng

Tesla V100 GPU Cloud Server

  • CPU: 24 core
  • RAM: 48 GB
  • GPU: 1vGPU Tesla V100 32GB
  • Số GPU tối đa: 04 Card
  • SSD: 100GB
  • Băng thông: 500 Gbps
  • IP tĩnh: 01 IP
  • Quản trị: Có
  • VPC: Free
Clear