Start Cloud SSD

Từ 129.000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 01 Core
  • RAM: 01 GB
  • SSD: 20GB
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP Public: 01
Clear