Private Cloud 4

Từ 53.500.000 mỗi 1 tháng

Private Cloud 

  • CPU: 128 core
  • RAM: 256 GB
  • SSD: 4TB
  • Băng thông: 500Mbps/VM
  • IP Public: 05 IP
  • Không giới hạn VM
  • Hypervisor: KVM
  • VPC: Free
  • Support: 247
Clear