Private Cloud 1

Từ 13.600.000 mỗi 1 tháng

Private Cloud 

  • CPU: 32 core
  • RAM: 64 GB
  • SSD: 1TB
  • Băng thông: 500Mbps/VM
  • IP Public: 05 IP
  • Không giới hạn VM
  • Hypervisor: KVM
  • VPC: Free
  • Support: 247
Clear