Large Cloud SSD

Từ 1.200.000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 06 Core
  • RAM: 06 GB
  • SSD: 40GB
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP Public: 01
Clear