Showing 25–36 of 52 results

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

Từ 2.350.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 6.950.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 8.250.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 9.550.000,0 mỗi 1 tháng
Từ 15.050.000,0 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 1

Từ 300.000,0 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 2

Từ 600.000,0 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 3

Từ 900.000,0 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 4

Từ 1.700.000,0 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 16X SSD

Từ 2.200.000,0 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 32X SSD

Từ 4.600.000,0 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 8X SSD

Từ 1.200.000,0 mỗi 1 tháng