Showing all 4 results

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud Server
Cung cấp lựa chọn mua bổ sung tài nguyên cho gói HB Cloud Server bao gồm: Nâng cấp CPU, RAM, SSD

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung CPU cho HB Cloud Server

Từ 120.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung IP Public cho HB Cloud Server

Từ 50.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung RAM cho HB Cloud Server

Từ 120.000,0 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung SSD cho HB Cloud Server

Từ 30.000,0 mỗi 1 tháng